>
Turkmenyurttv

Туркменистан: Снос Домов — Инструмент Беззакония и Устрашения Харамдага Бердымухамедова

Автор: turkmenyurt

Дата: 19 Ноя 2018

TKM

Köşk agdarylşygy netijesinde häkimiyeti basyp alan Haramdag Berdimuhammedow, turuwbaşdan durli wadalary jomartlyk bilen paylapdy.

Turkmen öz aň-duşunjesinde öyuniň ya-da yaşayyş jayynyň kimdir biri tarapyndan yykylmagyny, özuniň tozdurylmagy, durmuşynyň kul-peyekun edilmegi, hem-de ustune abanyan ölum howpy diyip kabul edyär.

Şu sebäbe görä-de, Haramdagyň halka beren ilkinji wadasy,yaşayyş jaylary yykyp yumurmagy bes etmek bilen bagly boldy.

Emma, iş yuzunde diktator öňkudende has beter hyjuw bilen jaylary, şol sanda täzelikde gurlan binalaryda yykyp yumurmak syyasatyny dowam etdiryär.

Häzir, yumrulmak gezegi «döwlet agdarylşygynda» gunä bildirilen Sapar Yklymowyň, Guwanç Jumayewyň yaşan köçelerine we guran öylerine, yagny, Şaumyan,Borodin hem-de Ş. Rustawelli köçelerine gelip yetdi.

Diktaturanyň garşysyna göreşen adamlar barada hem-de köne Aşgabat barada, halkyň aňynda yatlara hiç zat galmasyn diyen gara niyet bilen bu işler amal edilyär.

Galyberse-de, gurluşyk biznesi, döwlet gaznasyny yzygiderli talamak uçin Haramdaga we onuň tohumyna iňňän oňayly gural bolup hyzmat edyär.

Öyleri yykylmaly edilen adamlardan mejbury hal-da,jaylarynyň yykylmagyna özleriniň razydyklary barada dil haty alyarlar. Emma, yykylan jaylaryň öwezine täze jaylar bilen upjun edilmeli guwänama haty,yagny order, hiç kime berilmeyär.

Şol bir wagtyň özunde-de, yykylan jayyň möçberine deň layyk gelyän hususylaşdyrylan jayy almak uçin yene-de her bir kwadrat metr uçin 1450 manat, yagny resmi kurs boyunça 439 amerikan dollaryny tölemek zerur. Elbet-de, Aleksandr Dadayew yaly, Haramdaga we onuň tohumyna golay duran adamlar jaylary yykylmazan has owal täze jayyň orderlerini, goşmaça yeke köpuk tölemezden aldylar. Sebäp, ähli halkdan tapawulylykda, şahsy emläk baradaky kanun olar uçin doly guyjunde işleyär. Galan halk nirde we nädip yaşamaly, olaryň azaryna-da däl.

Yöne köçelerde ya-da tanyş bilişleriniňkide yatyp haçan orderiň berlerine garaşmak islemeyän adamlar hem bar. Görkezilyän basyş-gysyşlara garamazdan tä orderi öz ellerine alyança jaylarynyň yumrulmagyna razylyk hatynyň aşagyna gol goymakdan yuz dönderyän adamlar hem bar.

Bu adamlary gorkuzyp başarmadyk hökumet olaryň hak talaplaryny berjay we upjun etmäge mejbur boldy.

Hormatly Watandaşlar, eger-de siziň araňyzda beyle diydimzorluga uçranlar bar bolsa, kömek uçin bize yuz tutup bilersiňiz.

RUS

Узурпатор власти Харамдаг-Бердымухамедов придя к власти в результате дворцового переворота, был щедр на обещания.

Сломать дом в туркменской ментальности — означает разорить, сломать жизнь и даже угроза убийства.

Поэтому первое обещание народу данное Харамдагом, было прекратить снос жилых домов.

Но, на практике, он с еще большим воодушевлением продолжает политику сноса даже современных и новых домов.

На этот раз слом идет на улицах Шаумяна, Бородина и Шота Русставелли — там где были построены дома Сапара Иклымова и Гуванча Джумаева, обвиненных в попытке госпереворота.

Никакой памяти о борцах с диктатурой и старом Ашхабаде не должно остаться у народа.

К тому же строительный бизнес, как самый коррумпированный, позволяет постоянно пополнять карманы Харамдага и его клана.

Граждан, получивших уведомление о сносе, заставляют подписывать заявления о том, что они согласны на снос их жилья.

Однако, документ, на право вселения в новые квартиры власти не выдают.

Для того, чтобы получить равноценную площадь снесенного приватизированного жилья также нужно доплатить,1450 манат за один квадратный метр (439 долларов США по государственному курсу).

Естественно, у приближенных к клану Харамдага, таких как Александр Дадаев, еще до сноса есть ордера на получение новых квартир.

Доплату за метраж с них также никто не требует. Для них, все в рамках закона о частной собственности.

Но как и где на самом деле будут проживать остальной народ, власть имущих не волнует.

Тем не менее, есть и такие граждане, которые не согласны жить на улице или у знакомых, в ожидании документа на новую квартиру.

Несмотря на угрозы и запугивания, они не подписали согласия на снос до получения ордера на новую квартиру.

Власть не сломила их и была вынуждена соблюсти их права!

Если у вас похожая ситуация обращайтесь к нам за помощью

turkmenyurttv@gmail.com

Автор: turkmenyurt

Дата: 19 Ноя 2018

Категории: Видео Новости Политика