>
Turkmenyurttv

Туркменистан: Царские Угодья Бердымухамедова / Berdimuhammedowyň şa Mulkleri – Недельный Обзор

Автор: turkmenyurt

Дата: 19 Фев 2018

 

TKM

Geçen 10 yylyň dowamynda diydimzor prezidentiň yurtda, öz islegine görä uytgeden zady köp. Muňa mysal edip Gökdepe etrabyny getirse bolar. Diktatoryň öz dogduk depesi bolan Yzgant bilen Babarap obalary ayratyn yns bilen ösdurildi. Bu hem Berdimuhammedowa az görnen bolmaly, ol Yzgant bilen Pöwrizäniň araçäk kartasyny öz islegi boyunça täzeden biçip duzdi. Bu iki aralykda yerleşen obalara diktator öz kakasynyň we yakyn garyndaşlarynyň atlaryny dakdy.

Elbetde, bu kaşaň obalary elektrik yşyklary bilen bezelen şa yollary,durli baglar hem-de diktatoryň kakasynyň heykelleri bezeyär.
Çulidäki at aylawy we haywanat bagy diktatoryň yakyn garyndaşlarynyň atlaryny göteryär.

Pöwrize-de (häzirki Arçabil), owal, durli milletleriň wekillerinden ybarat muňlerçe adam yaşayardy.Häzir, ol adamlar öz öylerinden kowulyp, Pöwrize lukgeligine diktatoryň şahsy, maşgala mulkune öwruldi. Gurulan köşkleriň birinde Gurbanguly şa, beylekisinde bolsa onuň mirasduşer şazada ogly Serdar yaşayar.

Emma, beyleki welayatlaryň etrapdyr obalarynda beyle kaşaň jaylar we yollar näme uçindir gurulmayar? Diňe jaylaryň uçeklerini yaşyl reňke boyamak bilen çäklenilyär.Ol hem hemme yerde däl.
Diktatoryň bu eden-etdiligi öz elim- öz yakam,pyçak öz gyyyny kesmez diyen, netijäni beryär.

RUS

За 10 лет президентства тирана изменилось многое, в том числе и весь Геок-Тепинский район. Особое внимание было уделено родовым селам диктатора Изганту и Бабарабу. Но ему этого было мало, и он решил перекроить карту от Изганта до Фирюзы.

Села, на этой территории, названы в честь его отца и родственников. Их отличают хорошие дороги, освещение, деревья и конечно памятники его отцу. Ипподром в Чули и зоопарк названы в честь его предков.

Поселок Фирюза (сейчас Арчабиль), в котором проживали тысячи людей разных национальностей, самым бесцеремонным образом был зачищен и присвоен, откровенно рекетирским образом, диктатором Бердымухамедовым, с дворцами для шаха Курбанкули и крон-принц Сердара.

Но такие же территории в других велаятах Туркменистана не были удостоены царского внимания, в лучшем случае поменяли цвет крыш на домах. Что же своя рука – владыка, своя рубашка ближе к телу.

Автор: turkmenyurt

Дата: 19 Фев 2018

Категории: Видео Культура