>
Turkmenyurttv

Türkmenistan Geldy Kýärizow Haramdag Berdymuhamedowyň Diktaturasyna Garşy Alyp Barylýan Göreş Barada

Awtor: turkmenyurt

Senesi: 11 Apr 2020

Türkmenistanyň ilatynyň diktatura garşy göreşi ekslýuz jemlerde alamatlandyrylýar. Indi Wikopediýada Arkadag sözi unudylyp barýar, ol söz Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň lakamyny aňladýanam bolsa, halk arasynda häli-şindi oňa Haramdag diýýärler.

Indi ynsan hukuklaryny goraýjylar hem oppozisiýa wekilleri informasiýa giňişliginde aktiwleşdiler. Koronawirus pandemiýasynyň güýjemegi bilen ummasyz köp adam gündelik aladalary hem möhüm zerurlyklary bilen baglanyşykly Internet giňişligine baglandylar. Bu kanuny ýagdaýda hökümetiň alyp barýan syýasatyndan, korrupsiýa gahar-gazap bildirýän, işsizlikden hem döwlet ýolbaşçylarynyň öz ýurdunyň ilatynyň hal-ýagdaýyna biperwaý garamagyndan närazy bolýan blogerleriň artmagyna getirýär.

Birleşmegi, diktatura garşy bilelikde bir frontda durup göreşmegi çagyryş edýänler hem peýda boldy.

Halkyň haky bar.

Awtor: turkmenyurt

Senesi: 11 Apr 2020

Kategoriýalar: SYYASAT TÄZELIKLER Wideo