>
Turkmenyurttv

Halmyrat Soyunow – Geldy Kyarizov – Turkmenistanda Zalamlyk Siyasaty

Awtor: turkmenyurt

Senesi: 20 Apr 2017

Awtor: turkmenyurt

Senesi: 20 Apr 2017

Kategoriýalar: Wideo