>
Turkmenyurttv

Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALASKAR GELDI KÄRIZOWYŇ SAÝLAW MAKSATNAMASY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALASKAR GELDI KÄRIZOWYŇ SAÝLAW MAKSATNAMASY

«TÜRKMENISTANYŇ GRAŽDANLARYNYŇ HUKUKLARY WE AZATLYGY» GURAMASYNYŇ LEBAP HEM-DE MARY WELAÝATLARYNA GELEN TEBIGY BETBAGTÇYLYGYŇ NETIJELERI SEBÄPLI AÇYK ÝÜZLENMESI

Häzirki wagtda tebigy betbagtçylygyň gelen sebitlerinde adamlaryň ölendigi, dereksiz ýiten çagalaryň bardygy belli edildi, emma ýitgileriň sanynyň näçedigi bize belli däl, ýöne biz ýagdaýy öwrenmegi dowam etdireris. Adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryna köp zyýan ýetipdir, käbir tamlary suw basypdyr. Elektrik geçirijiler üzülipdir. Munuň netijesinde, Türkmenabatda häzire çenli-de elektrik üpjünçiligi ýok, suw kesilen.

Din azatlygy – Türkmenistan Aýratyn Alada Bildirýänleriň Hatarynda

2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde ABŞ Halkara din azatlyklar baradaky 2020-nji ýyl üçin ýyllyk hasabatyny çap etdi. Şonda ABŞ-yň Döwlet departamenti Türkmenistandaky ýagdaýyň ýaramazdygy bilen baglanyşykly sanksiýa häsiýetli birnäçe teklipleri öňe sürdi. Onda hususan-da, Türkmenistandaky din azatlygyna basyş edýän jogapkärli şahslaryň maliýe serişdelerini doňdurmak hem-de olara ABŞ-a barmaga gadagançylyk girizmek teklip edilýär.Bu şahsy sanksiýalardan daşary-da, ABŞ-yň […]

Turkmenistan: Geldi Kýärizow Parlamentarizma Bukulýan Tireparazlyk Barada

Geldi Kärizowyň Türkmenistanyň graždanlaryna ýüzlenmesi özlerini oppozisionerler saýyp, bulaşyk pikirler bilen köpçüligiň ünsüni özüne çekmek isleýän Halmyrat Söýünowyň hem Saparmyrat Yklymowyň demagogiki çagyryşlaryna gaýtawul hem-de watandaşlarymyzyň sowallaryna jogap hökmünde ýüze çykdy.

Suyrenmäge Buyrulan,- Bedew Munup at Almaz!

Geçen hepde Turkmenistanda geçirilen sport we medeni çäreleri,Halkara jemgyyetçiliginiň turkmeniň milli medeniyetiniň göz-guwanjy hasaplanyan ahal-teke atlarynyň yok edilmeginiň öňuni almak uçin edyän tagallalarynyň we çagyryşlarynyň ustunden gulmek hepdesi boldy diysek yalňyşmarys. Munuň hut şeyledigini diktator Berdimuhammedowyň iki yuzli yalan syyasaty doly subut etdi. Geçirilen konferençiyadyr-atçapyşyklar, Gurbangula sowgat berilen bedewler, gowşyrylan medallar,we Turkmenistanyň ahal-teke atçylygyna gönuden-göni […]

Halmyrat Söyunow | Turkmenistanda Bikanun Patyşalyk Hňkum Suryär TURKMENCE

 

Berdimuhammedowynŋ Yerlilik we Tireparazlyk Syyasaty

Turkmenistanda Ahal-Teke Atlarynyň Tohumy Yitirim Edilyär

Turkmenistanda ahal-teke atlarynyň tohumy yitirim edilyär   Ahal-teke bedewleri Turkmenistanyň göz guwanjy we turkmenleriň milli buysanjy hasaplanyar. Ahal-teke atlary boyunça bilermen-ekspert,Turkmenistanyň döwlet gerbinde yerleşdirilen  Yanardag atly bedewiň eyesi, ady belli atşynas we öňki ministr, 66 yaşly Geldi Kärizow  C-1 yaylymyna beren interwyusynda, ahal- teke atlarynyň häzirki gözgyny yagdayyny göz öňune tutup, dunyä jemgyyetçiligini Turkmenistanda geçirilmeli […]

Turkmenistanyň Dowzahy, Owadan-Depe | Halmyrat Soyunow – Geldy Kyarizov

Berdymuhammedowyň Maşgalasynyň Hökmurowanlygy

Turkmen Medeniyetinde Bedew Namardyň Yoldaşy we Maksat-Myrady Bolmandy.

Yaňy-yakyn Turkmenistanda “At-Myrat”atly çeper film teleekranlarda görkezildi.Sçenariniň awtory inçe ussatlyk bilen özuni ajayyp çapyksuwar we ahal-teke atlary boyunça baş bilermen hasaplayan G.Berdimuhammedowyň syyasy islegini ödemegi başarypdyr.Dogurdanam filmiň awtory pöwhe we agzyboş diktatoryň adyny turkmeniň atçylyk taryhynda ebedileşdirmäge dyrjaşmak bilen bir hatarda,turkmeniň göz guwanjy bolan ahal-teke atlarynyň ganyny gatyşdyrmak we muň yyl taryhy bolan bedewiň kökune […]

Halmyrat Soyunow – Geldy Kyarizov – Turkmenistanda Zalamlyk Siyasaty

Turkmenistanyň Döwlet Garaşsyzlygynyň 25 yyllygyna

Hormatly watandaşlar! Bu gun turkmen hökumeti uly şowhun dabara bilen Turkmenistanyň Döwlet Garaşsyzlygyny belleyär. Geçen 25 yylyň dowamynda Garaşsyzlygyň nähili şertde gazanylandygyndan asla bihabar iki nesil Turkmenistanda kemala geldi. Ol taryhy wakalara diri şayat bolanlaryň köpusy bolsa bu gun biziň aramyzda yok. Ol taryhy wakalara gönuden-göni gatnaşan we dahylly bolan adam hökmunde Garaşsyzlyga Özygtyyarlyga degişli […]

1 2 3 4