>
Turkmenyurttv

Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALASKAR GELDI KÄRIZOWYŇ SAÝLAW MAKSATNAMASY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALASKAR GELDI KÄRIZOWYŇ SAÝLAW MAKSATNAMASY

«TÜRKMENISTANYŇ GRAŽDANLARYNYŇ HUKUKLARY WE AZATLYGY» GURAMASYNYŇ LEBAP HEM-DE MARY WELAÝATLARYNA GELEN TEBIGY BETBAGTÇYLYGYŇ NETIJELERI SEBÄPLI AÇYK ÝÜZLENMESI

Häzirki wagtda tebigy betbagtçylygyň gelen sebitlerinde adamlaryň ölendigi, dereksiz ýiten çagalaryň bardygy belli edildi, emma ýitgileriň sanynyň näçedigi bize belli däl, ýöne biz ýagdaýy öwrenmegi dowam etdireris. Adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryna köp zyýan ýetipdir, käbir tamlary suw basypdyr. Elektrik geçirijiler üzülipdir. Munuň netijesinde, Türkmenabatda häzire çenli-de elektrik üpjünçiligi ýok, suw kesilen.

Din azatlygy – Türkmenistan Aýratyn Alada Bildirýänleriň Hatarynda

2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde ABŞ Halkara din azatlyklar baradaky 2020-nji ýyl üçin ýyllyk hasabatyny çap etdi. Şonda ABŞ-yň Döwlet departamenti Türkmenistandaky ýagdaýyň ýaramazdygy bilen baglanyşykly sanksiýa häsiýetli birnäçe teklipleri öňe sürdi. Onda hususan-da, Türkmenistandaky din azatlygyna basyş edýän jogapkärli şahslaryň maliýe serişdelerini doňdurmak hem-de olara ABŞ-a barmaga gadagançylyk girizmek teklip edilýär.Bu şahsy sanksiýalardan daşary-da, ABŞ-yň […]

Turkmenistan: Geldi Kýärizow Parlamentarizma Bukulýan Tireparazlyk Barada

Geldi Kärizowyň Türkmenistanyň graždanlaryna ýüzlenmesi özlerini oppozisionerler saýyp, bulaşyk pikirler bilen köpçüligiň ünsüni özüne çekmek isleýän Halmyrat Söýünowyň hem Saparmyrat Yklymowyň demagogiki çagyryşlaryna gaýtawul hem-de watandaşlarymyzyň sowallaryna jogap hökmünde ýüze çykdy.

Geldi Kärizow: Türkmen Alabaýlary Nädip Goromaly? (Turkmence)

Geldi Kärizow: Türkmen Alabaýlary Nädip Goromaly? (Turkmence) (РУС Субтитры) | Как Туркменистану Сохранить Алабая TamTam Channel https://tt.me/turkmenyurttv Telegram Channel https://t.me/Turkmenyurttv Website: Главная Facebook: https://www.facebook.com/turkmenyurttv OK.RU https://www.ok.ru/turkmenyur VK.RU https://vk.com/turkmenyurttv ————————————————————————- AR = Azatlyk Radio GK = Geldy Kyarizov — AR: На этой неделе наиболее популярной у наших читателей была информация о том, что туркменские власти решили […]

Turkmenistan Gulçylygyň 26 Ýylygy (Turkmence)

Turkmenistan Gulçylygyň 26 Ýylygy

Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 26 Ýyllygy (trailer) (Türkmenče)

Aşgabatda öýsüz haýwanlar öldürilýär

Gaz dawasy.

H.Söyunow, Sweden. “Eger Turkmenistan Eyranyň teklibine razy bolmasa onda, Yslam respublikasy geçen gyşda Eyrana akdyrylyan turkmen gazynyň möçberini azaldylanlygy sebäpli Turkmenistany Halkara Arbitraj suda bermekçi”. Bu barada Eyranyň milli Gaz Kompaniyasynyň baştutany Hamid Reza Araki IRNA agentligine habar berdi. Turkmen gazy bilen baglanşykly bu dawa-jenjel 1,8-2 milliard dollar ustunde baryar. Bu bergi 2007-2008-nji yyllarda esasy […]

Lepbeyguly Prokurorlara Berdimuhammedowyň “Minnetdarlygy”

Geldy Kyarizov – Radio Azatlyk | Taýär Aşyň Eýes. Turkmenistan. Bedew Baýramy 2017

Yanardagy Kim Döretdi?

Geldi Kyarizov Yakyn gunlerde halkyň aňyna siňdirmek maksady bilen Berdimuhammedow tarapyndan planlaşdyrylan, bir köşk yazyjysynyň adyndan ile yayradylan bir täzelikde,Turkmenistanyň döwlet gerbinde şekili yerleşdirilen meşhur Yanardagyň döreyiş taryhyna täzeden baha berilyär. Makala-da,Yanardagyň döreyiş taryhy hamana Gurbangula ilteşigi bar bolan Aba Annayewe degişlidigi nygtalyar. Diymek,sport oyunlarynyň ähli görnuşleri boyunça yeke-täk bilermen,edebiyat we sungat äleminde deň-taysyz ussat […]

Berdimuhammedowyň Bikanun Jezalary

1 2 3 4