>
Turkmenyurttv

Habarlar

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALASKAR GELDI KÄRIZOWYŇ SAÝLAW MAKSATNAMASY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALASKAR GELDI KÄRIZOWYŇ SAÝLAW MAKSATNAMASY

«TÜRKMENISTANYŇ GRAŽDANLARYNYŇ HUKUKLARY WE AZATLYGY» GURAMASYNYŇ LEBAP HEM-DE MARY WELAÝATLARYNA GELEN TEBIGY BETBAGTÇYLYGYŇ NETIJELERI SEBÄPLI AÇYK ÝÜZLENMESI

Häzirki wagtda tebigy betbagtçylygyň gelen sebitlerinde adamlaryň ölendigi, dereksiz ýiten çagalaryň bardygy belli edildi, emma ýitgileriň sanynyň näçedigi bize belli däl, ýöne biz ýagdaýy öwrenmegi dowam etdireris. Adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryna köp zyýan ýetipdir, käbir tamlary suw basypdyr. Elektrik geçirijiler üzülipdir. Munuň netijesinde, Türkmenabatda häzire çenli-de elektrik üpjünçiligi ýok, suw kesilen.

Din azatlygy – Türkmenistan Aýratyn Alada Bildirýänleriň Hatarynda

2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde ABŞ Halkara din azatlyklar baradaky 2020-nji ýyl üçin ýyllyk hasabatyny çap etdi. Şonda ABŞ-yň Döwlet departamenti Türkmenistandaky ýagdaýyň ýaramazdygy bilen baglanyşykly sanksiýa häsiýetli birnäçe teklipleri öňe sürdi. Onda hususan-da, Türkmenistandaky din azatlygyna basyş edýän jogapkärli şahslaryň maliýe serişdelerini doňdurmak hem-de olara ABŞ-a barmaga gadagançylyk girizmek teklip edilýär.Bu şahsy sanksiýalardan daşary-da, ABŞ-yň […]

Turkmenistan: Geldi Kýärizow Parlamentarizma Bukulýan Tireparazlyk Barada

Geldi Kärizowyň Türkmenistanyň graždanlaryna ýüzlenmesi özlerini oppozisionerler saýyp, bulaşyk pikirler bilen köpçüligiň ünsüni özüne çekmek isleýän Halmyrat Söýünowyň hem Saparmyrat Yklymowyň demagogiki çagyryşlaryna gaýtawul hem-de watandaşlarymyzyň sowallaryna jogap hökmünde ýüze çykdy.

Türkmenistan Geldy Kýärizow Haramdag Berdymuhamedowyň Diktaturasyna Garşy Alyp Barylýan Göreş Barada

Türkmenistanyň ilatynyň diktatura garşy göreşi ekslýuz jemlerde alamatlandyrylýar. Indi Wikopediýada Arkadag sözi unudylyp barýar, ol söz Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň lakamyny aňladýanam bolsa, halk arasynda häli-şindi oňa Haramdag diýýärler.

Turkmenistan: Haramdag Berdimuhammedowyn Şeýtan Sadakasy

Onuň doglan guni Turkmenistanyň ähli kunjunde, welayatdyr- etraplarda, şäherdir- obalaryň ählisinde giňden bellenmeli edildi.

AKMAK SURER DÖWRANY, AKYL ONUŇ HAYRANY

Hormatly watandaşlar, Turkmenistanyň dört kunjuni basyp alan sil-suw belasy halkymyz uçin örän agyr synag boldy. Tebigy betbagtçylyga uçran halkymyza hökumet tarapyndan jinnek yaly-da peyda bolmady. Tersine, belli bir derejede hökumetiň gunäsi bilen halkymyzyň başyna inen bu weyrançylyklar barada Turkmenistanyň resmi serişdeleri kelam agyz söz aytmadylar.

Diktator Berdimuhamedow Mediçina Uniwersitetiniň Adyny Uytgedip Oňa Halk Duşmany M.Garryyewyň Adyny Dakdy

Turkmenistanyň mediçina ylmyna jinnek yaly-da goşandy bolmadyk M.Garryyewiň adynyň uniwersitete dakylmagy, diňe bir zady, Watanyň we Halkyň Öňunde bitiren hyzmatlary uçin dälde, diktatora şahsy wepadarlygy uçin dakylyandygyny aňladyar.

Türkmenistanyň Gaz Satuwyndan Ähli Girdejisi Haramdagyň Jüwesine Düşýär

Bu gün bolsa türkmen halkynyň hakynyň hasabyna milliarder bolan,” ITERANY” tersine okap “ARETI” firmasyna öwüren Igor Makarow, Haramdag bilen ýapyk garyplaryň aňyrsynda nebit-gaz söwdasyny edýär.

Geleňsiz Zerarly Gaytalanan Weýrançylyk

Mart ayynyň 19-20 aralygynda yagan guyçli yagyş zerarly Balkan Welayatynyň Gyzylarbat we Gazanjyk şäherlerini sil suwy basdy.

Turkmenistandaky Balyk Önumleriniň Emeli Gytçylygy Barada

Haramdag Berdimuhammedowyň Aleksandr Dadayew bilen bilelikde yurduň balyçylyk pudagyny hususylaşdyrmak meselesi bilen baglanşykly 2018-nji yylda amal eden gözboyagçylykly hereketleri netijesnde, Turkmenistanyň döwlet eyeçiliginde bolan ähli balykçylyk kärhanalary ilki bilen emeli yagdayda duşewuntsiz derejä yetirilip, soňundanam bu kärhanalar Turkmenistanyň senagatçylar we işewurler birleşmesine degişli adamlara deger-degmez bahasyna şahsy eyeçilige satyldy.

Yol Gurluşygyndan Haramdagyň Tohumynyň Jubusine Näçe Pul Duşyär?

Hormatly watandeaşlar! Haramdagyň tohumynyň gurluşyk pudagynda döwletiň gaznasyndan her yyl ogurlayan milliardlarça dollarlarynyň diňe birisiniň ustunde durup geçmekçi bolyaryn.

Ekerançylyk, Maldarçylyk We Balykçylygy Ösdurmek Bahanasy Bilen Edilyän Ogurlyklar Barada

Hormatly watandaşlar! Geçen hepde tutuşlygyna diyen yaly Haramdag Berdimuhammedowyň we onuň ogly Serdar misginsokaryň, owal hem boşap yatan döwlet gaznasyny derbi-dagyn etmek maksady bilen göz öňune tutyan, äpet uly gurluşyklary bilen bagly boldy.

Turkmenistan Aýallaryň Hukuklary we Gender Deňligy Boýunça Jogap Berdi

Hukuk gorayjylaryň dokladlarynyň esasynda Komitet Turkmenistan tarapynyň wekillerine degişli soraglary berdiler. Resmi wekilleriň jogabynda hamana Turkmenistanda jyns we ayallaryň hak-hukuk meselesinde hemme zat gulala-gulluk edilip görkezildi. Bu mesele boyunça Konwençiyanyň ähli talaplaryny döwlet gyşarnyksyz berjay edyär diylyp aydyldy. Turkmen resmi delegaçiyasynyň sözlerine görä,daşary yurtly rayatlar bilen nikalaşmak ucin we bu mesele bilen baglanşykly gerek bolyan […]

1 2 3 4