>
Turkmenyurttv

YKDYSADYYET

Turkmenistan: Geldi Kýärizow Parlamentarizma Bukulýan Tireparazlyk Barada

Geldi Kärizowyň Türkmenistanyň graždanlaryna ýüzlenmesi özlerini oppozisionerler saýyp, bulaşyk pikirler bilen köpçüligiň ünsüni özüne çekmek isleýän Halmyrat Söýünowyň hem Saparmyrat Yklymowyň demagogiki çagyryşlaryna gaýtawul hem-de watandaşlarymyzyň sowallaryna jogap hökmünde ýüze çykdy.

Diktator Berdimuhamedow Mediçina Uniwersitetiniň Adyny Uytgedip Oňa Halk Duşmany M.Garryyewyň Adyny Dakdy

Turkmenistanyň mediçina ylmyna jinnek yaly-da goşandy bolmadyk M.Garryyewiň adynyň uniwersitete dakylmagy, diňe bir zady, Watanyň we Halkyň Öňunde bitiren hyzmatlary uçin dälde, diktatora şahsy wepadarlygy uçin dakylyandygyny aňladyar.

Türkmenistanyň Gaz Satuwyndan Ähli Girdejisi Haramdagyň Jüwesine Düşýär

Bu gün bolsa türkmen halkynyň hakynyň hasabyna milliarder bolan,” ITERANY” tersine okap “ARETI” firmasyna öwüren Igor Makarow, Haramdag bilen ýapyk garyplaryň aňyrsynda nebit-gaz söwdasyny edýär.

Berdimuhammedowynŋ Yerlilik we Tireparazlyk Syyasaty