>
Turkmenyurttv

Wideo

Turkmenistan: Geldi Kýärizow Parlamentarizma Bukulýan Tireparazlyk Barada

Geldi Kärizowyň Türkmenistanyň graždanlaryna ýüzlenmesi özlerini oppozisionerler saýyp, bulaşyk pikirler bilen köpçüligiň ünsüni özüne çekmek isleýän Halmyrat Söýünowyň hem Saparmyrat Yklymowyň demagogiki çagyryşlaryna gaýtawul hem-de watandaşlarymyzyň sowallaryna jogap hökmünde ýüze çykdy.

Türkmenistan Geldy Kýärizow Haramdag Berdymuhamedowyň Diktaturasyna Garşy Alyp Barylýan Göreş Barada

Türkmenistanyň ilatynyň diktatura garşy göreşi ekslýuz jemlerde alamatlandyrylýar. Indi Wikopediýada Arkadag sözi unudylyp barýar, ol söz Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň lakamyny aňladýanam bolsa, halk arasynda häli-şindi oňa Haramdag diýýärler.

Turkmenistan Aýallaryň Hukuklary we Gender Deňligy Boýunça Jogap Berdi

Hukuk gorayjylaryň dokladlarynyň esasynda Komitet Turkmenistan tarapynyň wekillerine degişli soraglary berdiler. Resmi wekilleriň jogabynda hamana Turkmenistanda jyns we ayallaryň hak-hukuk meselesinde hemme zat gulala-gulluk edilip görkezildi. Bu mesele boyunça Konwençiyanyň ähli talaplaryny döwlet gyşarnyksyz berjay edyär diylyp aydyldy. Turkmen resmi delegaçiyasynyň sözlerine görä,daşary yurtly rayatlar bilen nikalaşmak ucin we bu mesele bilen baglanşykly gerek bolyan […]

Turkmenistan Gulçylygyň 26 Ýylygy

Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 26 Ýyllygy (trailer) (Türkmenče)

Aşgabatda öýsüz haýwanlar öldürilýär

Geldy Kyarizov – Radio Azatlyk | Taýär Aşyň Eýes. Turkmenistan. Bedew Baýramy 2017

Berdimuhammedowyň Bikanun Jezalary

Halmyrat Söyunow | Turkmenistanda Bikanun Patyşalyk Hňkum Suryär TURKMENCE

 

Berdimuhammedowynŋ Yerlilik we Tireparazlyk Syyasaty

Turkmenistanyň Dowzahy, Owadan-Depe | Halmyrat Soyunow – Geldy Kyarizov

Berdymuhammedowyň Maşgalasynyň Hökmurowanlygy

Halmyrat Soyunow – Geldy Kyarizov – Turkmenistanda Zalamlyk Siyasaty

1 2