>
Turkmenyurttv

SYYASAT

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALASKAR GELDI KÄRIZOWYŇ SAÝLAW MAKSATNAMASY

TÜRKMENISTANYŇ PREZIDENTI WEZIPESINE DALASKAR GELDI KÄRIZOWYŇ SAÝLAW MAKSATNAMASY

Din azatlygy – Türkmenistan Aýratyn Alada Bildirýänleriň Hatarynda

2020-nji ýylyň 28-nji aprelinde ABŞ Halkara din azatlyklar baradaky 2020-nji ýyl üçin ýyllyk hasabatyny çap etdi. Şonda ABŞ-yň Döwlet departamenti Türkmenistandaky ýagdaýyň ýaramazdygy bilen baglanyşykly sanksiýa häsiýetli birnäçe teklipleri öňe sürdi. Onda hususan-da, Türkmenistandaky din azatlygyna basyş edýän jogapkärli şahslaryň maliýe serişdelerini doňdurmak hem-de olara ABŞ-a barmaga gadagançylyk girizmek teklip edilýär.Bu şahsy sanksiýalardan daşary-da, ABŞ-yň […]

Turkmenistan: Geldi Kýärizow Parlamentarizma Bukulýan Tireparazlyk Barada

Geldi Kärizowyň Türkmenistanyň graždanlaryna ýüzlenmesi özlerini oppozisionerler saýyp, bulaşyk pikirler bilen köpçüligiň ünsüni özüne çekmek isleýän Halmyrat Söýünowyň hem Saparmyrat Yklymowyň demagogiki çagyryşlaryna gaýtawul hem-de watandaşlarymyzyň sowallaryna jogap hökmünde ýüze çykdy.

Türkmenistan Geldy Kýärizow Haramdag Berdymuhamedowyň Diktaturasyna Garşy Alyp Barylýan Göreş Barada

Türkmenistanyň ilatynyň diktatura garşy göreşi ekslýuz jemlerde alamatlandyrylýar. Indi Wikopediýada Arkadag sözi unudylyp barýar, ol söz Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň lakamyny aňladýanam bolsa, halk arasynda häli-şindi oňa Haramdag diýýärler.

Turkmenistan: Haramdag Berdimuhammedowyn Şeýtan Sadakasy

Onuň doglan guni Turkmenistanyň ähli kunjunde, welayatdyr- etraplarda, şäherdir- obalaryň ählisinde giňden bellenmeli edildi.

AKMAK SURER DÖWRANY, AKYL ONUŇ HAYRANY

Hormatly watandaşlar, Turkmenistanyň dört kunjuni basyp alan sil-suw belasy halkymyz uçin örän agyr synag boldy. Tebigy betbagtçylyga uçran halkymyza hökumet tarapyndan jinnek yaly-da peyda bolmady. Tersine, belli bir derejede hökumetiň gunäsi bilen halkymyzyň başyna inen bu weyrançylyklar barada Turkmenistanyň resmi serişdeleri kelam agyz söz aytmadylar.

Turkmenistandaky Balyk Önumleriniň Emeli Gytçylygy Barada

Haramdag Berdimuhammedowyň Aleksandr Dadayew bilen bilelikde yurduň balyçylyk pudagyny hususylaşdyrmak meselesi bilen baglanşykly 2018-nji yylda amal eden gözboyagçylykly hereketleri netijesnde, Turkmenistanyň döwlet eyeçiliginde bolan ähli balykçylyk kärhanalary ilki bilen emeli yagdayda duşewuntsiz derejä yetirilip, soňundanam bu kärhanalar Turkmenistanyň senagatçylar we işewurler birleşmesine degişli adamlara deger-degmez bahasyna şahsy eyeçilige satyldy.

Yol Gurluşygyndan Haramdagyň Tohumynyň Jubusine Näçe Pul Duşyär?

Hormatly watandeaşlar! Haramdagyň tohumynyň gurluşyk pudagynda döwletiň gaznasyndan her yyl ogurlayan milliardlarça dollarlarynyň diňe birisiniň ustunde durup geçmekçi bolyaryn.

Ekerançylyk, Maldarçylyk We Balykçylygy Ösdurmek Bahanasy Bilen Edilyän Ogurlyklar Barada

Hormatly watandaşlar! Geçen hepde tutuşlygyna diyen yaly Haramdag Berdimuhammedowyň we onuň ogly Serdar misginsokaryň, owal hem boşap yatan döwlet gaznasyny derbi-dagyn etmek maksady bilen göz öňune tutyan, äpet uly gurluşyklary bilen bagly boldy.

Turkmenistan Aýallaryň Hukuklary we Gender Deňligy Boýunça Jogap Berdi

Hukuk gorayjylaryň dokladlarynyň esasynda Komitet Turkmenistan tarapynyň wekillerine degişli soraglary berdiler. Resmi wekilleriň jogabynda hamana Turkmenistanda jyns we ayallaryň hak-hukuk meselesinde hemme zat gulala-gulluk edilip görkezildi. Bu mesele boyunça Konwençiyanyň ähli talaplaryny döwlet gyşarnyksyz berjay edyär diylyp aydyldy. Turkmen resmi delegaçiyasynyň sözlerine görä,daşary yurtly rayatlar bilen nikalaşmak ucin we bu mesele bilen baglanşykly gerek bolyan […]

Geldi Kärizow: Türkmen Alabaýlary Nädip Goromaly? (Turkmence)

Geldi Kärizow: Türkmen Alabaýlary Nädip Goromaly? (Turkmence) (РУС Субтитры) | Как Туркменистану Сохранить Алабая TamTam Channel https://tt.me/turkmenyurttv Telegram Channel https://t.me/Turkmenyurttv Website: Главная Facebook: https://www.facebook.com/turkmenyurttv OK.RU https://www.ok.ru/turkmenyur VK.RU https://vk.com/turkmenyurttv ————————————————————————- AR = Azatlyk Radio GK = Geldy Kyarizov — AR: На этой неделе наиболее популярной у наших читателей была информация о том, что туркменские власти решили […]

Türkmenistan Garaşsyzlygynyň 26 Ýyllygy (trailer) (Türkmenče)

Gaz dawasy.

H.Söyunow, Sweden. “Eger Turkmenistan Eyranyň teklibine razy bolmasa onda, Yslam respublikasy geçen gyşda Eyrana akdyrylyan turkmen gazynyň möçberini azaldylanlygy sebäpli Turkmenistany Halkara Arbitraj suda bermekçi”. Bu barada Eyranyň milli Gaz Kompaniyasynyň baştutany Hamid Reza Araki IRNA agentligine habar berdi. Turkmen gazy bilen baglanşykly bu dawa-jenjel 1,8-2 milliard dollar ustunde baryar. Bu bergi 2007-2008-nji yyllarda esasy […]

Yanardagy Kim Döretdi?

Geldi Kyarizov Yakyn gunlerde halkyň aňyna siňdirmek maksady bilen Berdimuhammedow tarapyndan planlaşdyrylan, bir köşk yazyjysynyň adyndan ile yayradylan bir täzelikde,Turkmenistanyň döwlet gerbinde şekili yerleşdirilen meşhur Yanardagyň döreyiş taryhyna täzeden baha berilyär. Makala-da,Yanardagyň döreyiş taryhy hamana Gurbangula ilteşigi bar bolan Aba Annayewe degişlidigi nygtalyar. Diymek,sport oyunlarynyň ähli görnuşleri boyunça yeke-täk bilermen,edebiyat we sungat äleminde deň-taysyz ussat […]

1 2