>
Turkmenyurttv

MEDENIYET

«TÜRKMENISTANYŇ GRAŽDANLARYNYŇ HUKUKLARY WE AZATLYGY» GURAMASYNYŇ LEBAP HEM-DE MARY WELAÝATLARYNA GELEN TEBIGY BETBAGTÇYLYGYŇ NETIJELERI SEBÄPLI AÇYK ÝÜZLENMESI

Häzirki wagtda tebigy betbagtçylygyň gelen sebitlerinde adamlaryň ölendigi, dereksiz ýiten çagalaryň bardygy belli edildi, emma ýitgileriň sanynyň näçedigi bize belli däl, ýöne biz ýagdaýy öwrenmegi dowam etdireris. Adamlaryň ýaşap oturan jaýlaryna köp zyýan ýetipdir, käbir tamlary suw basypdyr. Elektrik geçirijiler üzülipdir. Munuň netijesinde, Türkmenabatda häzire çenli-de elektrik üpjünçiligi ýok, suw kesilen.

Turkmenistan: Geldi Kýärizow Parlamentarizma Bukulýan Tireparazlyk Barada

Geldi Kärizowyň Türkmenistanyň graždanlaryna ýüzlenmesi özlerini oppozisionerler saýyp, bulaşyk pikirler bilen köpçüligiň ünsüni özüne çekmek isleýän Halmyrat Söýünowyň hem Saparmyrat Yklymowyň demagogiki çagyryşlaryna gaýtawul hem-de watandaşlarymyzyň sowallaryna jogap hökmünde ýüze çykdy.

Geldi Kärizow: Türkmen Alabaýlary Nädip Goromaly? (Turkmence)

Geldi Kärizow: Türkmen Alabaýlary Nädip Goromaly? (Turkmence) (РУС Субтитры) | Как Туркменистану Сохранить Алабая TamTam Channel https://tt.me/turkmenyurttv Telegram Channel https://t.me/Turkmenyurttv Website: Home tk Facebook: https://www.facebook.com/turkmenyurttv OK.RU https://www.ok.ru/turkmenyur VK.RU https://vk.com/turkmenyurttv ————————————————————————- AR = Azatlyk Radio GK = Geldy Kyarizov — AR: На этой неделе наиболее популярной у наших читателей была информация о том, что туркменские власти […]

Turkmenistanda Ahal-Teke Atlarynyň Tohumy Yitirim Edilyär

Turkmenistanda ahal-teke atlarynyň tohumy yitirim edilyär   Ahal-teke bedewleri Turkmenistanyň göz guwanjy we turkmenleriň milli buysanjy hasaplanyar. Ahal-teke atlary boyunça bilermen-ekspert,Turkmenistanyň döwlet gerbinde yerleşdirilen  Yanardag atly bedewiň eyesi, ady belli atşynas we öňki ministr, 66 yaşly Geldi Kärizow  C-1 yaylymyna beren interwyusynda, ahal- teke atlarynyň häzirki gözgyny yagdayyny göz öňune tutup, dunyä jemgyyetçiligini Turkmenistanda geçirilmeli […]

Atçylyk,çeper höwesjeňlik däl,bu ylym!

Turkmendöwlethabarlarynyň(TDH) beryän maglumatyna görä G.Berdimuhammedow 8-nji yanwarda atçylyk kompleksine baryp ol yerde täzelikde dogulan bir gyr reňkli tayçanaga Ruhybelent diyen at dakypdyr hem-de ol tayçanagy täze yylyň saglyk we ruhybelentlik alamaty diyip häsietlendiripdir. Täze doglan tayçanagy reňki boyunça meşhur Gyrat bilen deňeşdimezden owal atçylyga mahsus bolan käbir ayratynlyklary bilmek iňňän zerur. Meselem,Göroglynyň Gyraty turkmen dilinde […]