>
Turkmenyurttv

Berdimuhammedowynŋ Yerlilik we Tireparazlyk Syyasaty

Awtor: turkmenyurt

Senesi: 24 Apr 2017

Awtor: turkmenyurt

Senesi: 24 Apr 2017

Kategoriýalar: Wideo YKDYSADYYET