Geldi Kärizow: Türkmen Alabaýlary Nädip Goromaly? (Turkmence)

Geldi Kärizow: Türkmen Alabaýlary Nädip Goromaly? (Turkmence) (РУС Субтитры) | Как Туркменистану Сохранить Алабая TamTam Channel https://tt.me/turkmenyurttv Telegram Channel 📧 https://t.me/Turkmenyurttv Website:🌐 https://www.turkmenyurt.tv Facebook: https://www.facebook.com/turkmenyurttv OK.RU 🆗 https://www.ok.ru/turkmenyur VK.RU https://vk.com/turkmenyurttv ------------------------------------------------------------------------- AR = Azatlyk Radio GK = Geldy Kyarizov -- AR: На этой неделе наиболее популярной у наших читателей была информация о том, что туркменские власти решили установить памятник, символу 5-х Азиатский Игр 2017, Вепалы. AR: В прошлый

Gaz dawasy.

H.Söyunow, Sweden. "Eger Turkmenistan Eyranyň teklibine razy bolmasa onda, Yslam respublikasy geçen gyşda Eyrana akdyrylyan turkmen gazynyň möçberini azaldylanlygy sebäpli Turkmenistany Halkara Arbitraj suda bermekçi". Bu barada Eyranyň milli Gaz Kompaniyasynyň baştutany Hamid Reza Araki IRNA agentligine habar berdi. Turkmen gazy bilen baglanşykly bu dawa-jenjel 1,8-2 milliard dollar ustunde baryar. Bu bergi

Gurbanguly Saud Arabystana Çagyrylmady

 H.Söyunow, Sweden. Yakyn gunlerde Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň Saud Arabystana eden resmi sapary wagtynda şol regionda yerleşen sunni musulman döwletleriniň yolbaşçylary bilen bir hatarda ilaty sunni musulman bolan Merkezi Aziya döwletleriniň-de prezidentleri D.Tramp bilen duşuşmak we tanyşmak maksady bilen çakylyk aldylar. Diňe bir döwlet,has takygy G.Berdimuhammedow bu duşuşyga çagyrlmady. Has takygy, D.Tramp

Yanardagy Kim Döretdi?

Geldi Kyarizov Yakyn gunlerde halkyň aňyna siňdirmek maksady bilen Berdimuhammedow tarapyndan planlaşdyrylan, bir köşk yazyjysynyň adyndan ile yayradylan bir täzelikde,Turkmenistanyň döwlet gerbinde şekili yerleşdirilen meşhur Yanardagyň döreyiş taryhyna täzeden baha berilyär. Makala-da,Yanardagyň döreyiş taryhy hamana Gurbangula ilteşigi bar bolan Aba Annayewe degişlidigi nygtalyar. Diymek,sport oyunlarynyň ähli görnuşleri boyunça yeke-täk bilermen,edebiyat we sungat

Turkmenistanyň Döwlet Garaşsyzlygynyň 25 yyllygyna

Hormatly watandaşlar! Bu gun turkmen hökumeti uly şowhun dabara bilen Turkmenistanyň Döwlet Garaşsyzlygyny belleyär. Geçen 25 yylyň dowamynda Garaşsyzlygyň nähili şertde gazanylandygyndan asla bihabar iki nesil Turkmenistanda kemala geldi. Ol taryhy wakalara diri şayat bolanlaryň köpusy bolsa bu gun biziň aramyzda yok. Ol taryhy wakalara gönuden-göni gatnaşan we dahylly bolan adam

Turkmen Medeniyetinde Bedew Namardyň Yoldaşy we Maksat-Myrady Bolmandy.

Yaňy-yakyn Turkmenistanda "At-Myrat"atly çeper film teleekranlarda görkezildi.Sçenariniň awtory inçe ussatlyk bilen özuni ajayyp çapyksuwar we ahal-teke atlary boyunça baş bilermen hasaplayan G.Berdimuhammedowyň syyasy islegini ödemegi başarypdyr.Dogurdanam filmiň awtory pöwhe we agzyboş diktatoryň adyny turkmeniň atçylyk taryhynda ebedileşdirmäge dyrjaşmak bilen bir hatarda,turkmeniň göz guwanjy bolan ahal-teke atlarynyň ganyny gatyşdyrmak we muň

Dokuň açdan habary yok

Fewral ayynda Turkmenistanda nobatdaky Prezident saylawlary geçirilmeli. Häkimiyet başyndaky prezident bu wezipä özuni uçunji gezek dalaşgär edip görkezyär. Häzirki wagt kandidatlaryň saylawçylar bilen duşuşyklary başlandy.Geliň,biraz yza dolanyp geçen on yylyň dowamynda Berdimuhammedow halka beren wadalarynyň haysy birini berjay etdi, şoňa syn salyp göreliň. 2007-nji yylyň Prezident saylaw kampaniyasynyň öňusyrasynda Berdimuhammedow

Top